بیان


تشبیه
انواع تشبیه

استعاره
انواع استعاره

حقیقت و مجاز
انواع علاقه حقیقت و مجاز

کنایه


تعداد بازدید ها: 22112