بوئینگ707


بوئینگ707

مشخصات:
  • موتور: 4 موتور توربوفن پرات اندویتنیJT3Dبا قدرت 19000پاوند رانش
  • سرعت: حداکثر سرعت966 کیلومتر در ساعت
  • برد: 10000 کیلومتر
  • وزن: خالی65000Kg-حداکثر وزن هنگام بلند شدن151000Kg
  • سقف پرواز: 38500پا
  • حداکثر گنجایش: 219 نفر
  • تعداد ساخته شده: 900 فروند(خط تولید بسته شده است.)


تعداد بازدید ها: 8324