بهاره کردن


بهاره کردن
Vernalization


گیاهان سرمازی برای اینکه بتوانند تولید گل و میوه و دانه نمایند باید یک دوره سرما را بگذرانند مثلاً اگر گندم زمستانه (پائیزه) را در بهار و پس از سپری شدن سرما کشت نمایند فقط رشد رویشی پیدا نموده و بصورت قصیل خواهد بود. برای اینکه این گیاهان را بتوان در فصل بهار نیز کشت نمود باید بوسیله اعمال و اجرای سرمای مصنوعی دانه آنها را تحریک نموده و یا به اصطلاح بهاره نمود.
برای این منظور بذر را با میزان 50 درصد وزن آن به مدت 8/4 ساعت خیس نموده و مدت 15-10 روز در دمای کمتر از صفر بیولوژیکی قرار می دهند این امر چرخه حیاتی گیاه را نیز کوتاه می کند. بذری که به ترتیب فوق بهاره شده است چنانچه رطوبت زاید خود را از دست بدهد. اثر تحریک همچنان در آن باقی خواهد ماند.
به همین ترتیب می توان گیاهان گرمازی مانند ذرت ، ارزن ، پنبه و ذرت خوشه ای را که در مناطق گرمسیری می رویند در مناطق معتدل کشت نمود. برای این منظور بذر آنها را به میزان 50 درصد وزن آنها به مدت 48 ساعت خیس نموده و مدت 15-10 روز در دمای 29-25 درجه و در تاریکی نگه می دارند.


تعداد بازدید ها: 14403