برگهای شانه ای زوج


برگهای شانه ای زوج
paripennee


نوعی برگ مرکب شانه ای است که از برگچه های زوج ، واقع بر روی محوری تشکیل یافته باشد یعنی در واقع فاقد برگچه انتهائی باشد مانند برگ cassia ها.


تعداد بازدید ها: 10029