برهمکنش ژنتیکیاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


برهم کنش ژنتیکی


در بسیاری از موارد، ژن های متعددی مسئول وراثت 1 صفت هستند. به عنوان مثال شکل تاج در خروس یکی از این موارد است .
img/daneshnameh_up/4/49/bioM0032.jpg
در صورتی که یک مرغ با تاج Roseشکل را با یک خروس دارای تاج Peaشکل آمیزش دهیم ( یا بالعکس ) تمام زاده های F1، تاج Walnutخواهند داشت در صورتی که مرغ و خروس های هتروزیگوت را با هم آمیزش دهیم، در ، تاج های Walnut وsingle,pea,rose را با فراوانی 1:3:3:9 خواهیم دید. آیا می توانید ژنوتیپ هر کدام از این فنوتیپ ها را بدون خواندن بقیه این متن تعیین کنید ؟ اولین پاسخی که به ذهن می رسد این است که 9:3:3:1 احتمالاً دو جفت ژن درگیر وراثت این صفت هستند. در صورتی که به خاطر داشته باشید، این نسبت را در صورت آمیزش دی هیپریدهایی با الگوی غالب مغلوبی کامل می دیدیم.
تحلیل این آمیزش در شکل زیر آورده شده است.
img/daneshnameh_up/4/4e/bioM0033.jpg
در صورتی که الل غالب هر دو ژن در فردی حضور داشته باشند، فرد فنوتیپ Walnut را نشان می دهد. الل غالب ژن اول، ژن Rose، به همراه الل مغلوب ژن دوم، ژن Pea، فنوتیپ roseرا ایجاد می کند.
در حالیکه الل غالب ژن Pea، فنوتیپ Pea را ایجاد می کند. عدم وجود الل غالب برای هیچ کدام از ژنها، سبب ایجاد فنوتیپ singleمی شود. در نیتجه نسبت 9:3:3:1 برای شکل تاج در پرندگان ایجاد می شود. در آزمایش های قبلی، ما این نسبت را در بررسی 2 صفت مجزا می دیدیم، رنگ دانه و شکل دانه در نخود فرنگی.
در غلات، نمونه های بسیاری که از مزارع جمع آوری می شوند، در خوشه، دانه های سفید تولید می کنند. در صورت آمیزش دو گیاه مختلف از این نوع با یکدیگر، تمامی زاده های F1، دانه های ارغوانی تولید می کنند. در صورت خود لقاحی این افراد F1، در F2افراد دارای دانه های ارغوانی و سفید، با نسبت 9:7 دیده می شوند. چگونه می توان این نسبت را توجیه کرد؟ احتمالاً با دو ژن سر و کار خواهیم داشت که هر کدام دو الل دارند؛ زیرا نسبت، به صورت کسری از 16 دیده می شود. در نتیجه افراد F1، دی هیپرید بوده اند. با کمی دقت می توانیم ببینیم که نسبت 9:7 ، مورد خاصی از نسبت 9:3:3:1 است که در آن گونه های دارای فراوانی های 3،3 و 1 و همگی فنوتیپ یکسانی نشان می دهند و در نتیجه 16/7 از جمعیت را تشکیل می دهند. این آمیزش در شکل زیر نشان داده شده است
img/daneshnameh_up/3/3a/bioM0034.jpg
از این شکل می توان دید که رنگ ارغوانی فقط وقتی دیده می شود که الل های غالب هر دو ژن در فرد موجود باشند. در صورتی که هر کدام از دو ژن فقط الل مغلوب داشته باشند، رنگ دانه های سفید خواهد داشت.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0024.pdf
تعداد بازدید ها: 21219