برنامه یک جلسه تمرین


برنامه یک جلسه تمرین


نخست گرم کردن بازیکنان ضروری است . یک عضله سرد که تحت فشار شدید قرار بگیرد ، احتمال کشیدگی یا پارگی آن وجود دارد .
بعد از گرم کردن ، تمرینات با توپ و بکارگیری بازیکن در تیم آغاز می شود :

بازیکنان به مدت 15 دقیقه در چند خط راست تمرینات پاس انجام می دهند . هنوز نباید فشار را زیاد کنیم ، زیرا که ابتدای تمرین است و ماهیجه ها هنوز به اندازه کافی گرم نشده اند تا بتوانند مقاومت کنند .


تمرینات تکنیکی

متوقف کردن توپ با درون پا و سپس هدایت آن ، انجام ضربه با پا و ( درون و بیرون پا ) ، حرکت با توپ در زمین ، بازی دو و سه نفره ، مثلثی : زمان 30 دقیقه .

تمرینات تاکتیکی

بازیکنان را به چند گروه تقسیم کنید و برای هر گروه وظیفه ای را تعیین کنید . گروه مهاجمین ، گروه هافبک ها و گروه مدافعین : زمان 30 دقیقه .تعداد بازدید ها: 46533