بررسی ویژگی فرهنگ عامه و آداب و رسوم، جشنها و مراسم عهد صفویه

1- رفتار ایرانیان در دوره صفویه با یکدیگر به ویژه با بیگانگان با احترام و متواضعانه بود .
2- تعداد زوجات متدوال بود . نام خانوادگی معمول نبود و مردم در انسجام بیشتر کارها به استخاره متوسل می شدند . در قسم خوردن بیشتر به ارواح پیامبر و ائمه سوگند یاد می کردند .
3- به دادن تعاریف و هدیه و گرفتن آن به ویژه به بزرگان خیلی مایل بودند ، مردم در تمام اعیاد رسمی با هم دید و بازدید می کردند
4- بزرگان دستگاه عریض و طویلی داشتند ، نوکر زیاد ، داشتن از ضروریات اشراف به حساب می آمد .
5- درباریان و سپاهیان میان ریش خود را از بیخ می تراشیدند ، دو جفت سبیل کلفت بلندی می گذاردند سبیل را مایه افتخار می دانستند ، افراد معمولی و مقدس ریش خود را نگه می داشتند .
6- گدایی نیز در این دوره معمول بود .
آئینها و جشنها

1- عید نوروز در نظر ایرانیان زمان صفویان بسیار گرامی ارجمند بود . و مراسم آنرا به طرز با شکوهی بر پا می کردند .
2- پوشیدن لباسهای فاخر و داشتن جواهرات گرانقیمت از دیگر رسومات عهد صفویه در عید ها و جشنها بود .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 12071