بررسی های زیست محیطی نوار ساحلی و پهنه های آب در خصوص آلودگی ها


آلودگی پهنه های آبی و نوار ساحلی متأثر از عوامل طبیعی و عوامل مصنوعی می باشند. عوامل طبیعی همان عناصر سنگین موجود در رسوبات و آبها می باشد که در اثر انحلال سنگها ایجاد می شود و در چرخه آبهای سطحی یا زیرزمینی وارد پهنه های آبی می گردد. ولــی عمده ترین منابع آلوده چرخهُ آبهای سطحی یا زیرزمینی وارد پهنه های آبی می گردد. ولی عمده ترین منابع آلوده کننده محیط های آبی، عوامل مصنوعی می باشند این عوامل شامل زباله های صنعتی ، نفتی ، خانگی ، کشاورزی و 000 هستند.

درگیری های منطقه ای و غرق شدن نفت کش ها در سالهای اخیر سبب آلودگی های وسیعی در پهنه های آبی شده است بویژه در آلودگی سواحل و آبهای دریای عمان و خلیج فارس بسیار مهم شناخته شده اند به طور کلی با بررسی و مطالعات آلودگی آب دریاها می توان به اهداف زیر نائل گردید:

  • تعیین محدوده و دامنه آلودگی آبها و رسوبات .
  • تعیین نوع آلاینده ها.
  • تعیین منشاء آلاینده ها.
  • تعیین رابطه آلاینده ها با بیماریها.
  • ارائه راه حلهای مناسب جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها و نحوه پاکسازی آنها .
  • ارائه الگوی مناسب جهت بازیافت.مواد آلاینده و مطالعه اقتصادی آن


تعداد بازدید ها: 5056