بررسی اصل اساسی فلسفه مادی


آیا مادی گرایان دلیلی دارند؟

معمولاًادعاهای بزرگ دو منشأ بیشتر ندارند. یا از علمی ژرف و عمیق برمی خیزند. و یا از جهالت و غفلتی بس حیرت انگیز ناشی می شوند .

اثبات انحصار هستی در ماده ادعایی بس بزرگ است ،ادعایی به بزرگی و عظمت عالم کائنات ،و صحبت از ماوراء طبیعت و حقانیت ادیان الهی و ...... همه عین پندار است.

بزرگترین دلیل

green:بزرگترین دلیلی که مادیون بر این اصل زیر بنایی مکتب خود ارائه می نمایند این است که چون تاکنون غیر از ماده چیزی دیگر به حس و تجربه نیامده بنابراین غیر از ماده چیز دیگری وجود ندارد .

بطلان این مطلب واضح تر از آن است که نیاز به برهان طولانی و مفصل داشته باشد چون پر واضح است که ندیدن، نشنیدن و احساس نکردن و به طور کلی نیافتن چیزی هرگز دلیل بر عدم وجود آن نیست .

شاید هیچ کس حتی خود مادیون تردیدی نداشته باشند که اصل انحصار هستی در ماده هرگز از طریق تجربه (علوم تجربی) قابل اثبات نیست. بدین معنی که از راه حس هرگز نمی توان به این نتیجه رسید که در خارج از عالم حس چیزی وجود ندارد. و این نقض آشکار اصل اساسی مکتب ماتریالیسم است.

نکته جالب توجه این که تمام مکاتب دیگر را پندارگرا(ایده آلیسم) معرفی می کنند و خود در اثبات جهان بینی مادی از ارائه یک دلیل عاجزند.

بنابراین اصلی که هیچ دلیلی بر درستی آن نباشد در صورتی که هیچ دلیلی هم بر نادرستی آن نیز وجود نداشته باشد (که در مورد این اصل چنین نیست) چیزی جز یک پندار و حداکثر سلیقه شخصی نمی تواند باشد و لذا به نظر می رسد که فلسفه مادی خود مصداق حقیقی پندارگرایی باشد و عجب اینکه آنرا در عین حال فلسفه علمی می نامند .


کتاب: انسان شناسی
نویسنده: محمود رجبی
صفحه: 61


تعداد بازدید ها: 10245