بخش آبیاری


آبیاری
آبیاری یعنی تامین تفاضل نیاز آبی گیاه و نزولات جوی بخصوص در دوره رویش. چنانچه مقدار رطوبت خاک کاهش یابد، گیاه قادر به جذب آب و مواد غذایی نیست و کمبود آب باید بوسیله آبیاری جبران گردد. منظور از آبیاری تامین رطوبت مورد نیاز گیاه بعد از جوانه زدن بذر تا هنگام رسیدن است و درطول دوره رویش گیاه نباید در معرض تنش خشکی قرار گیرد تا رشد آن کامل شده و محصول خوب تولید نماید. تعیین مقدار آب و مراحل آبیاری برای گیاهان مختلف با توجه به بافت خاک، نوع گیاه و شرایط اقلیمی بسیار متفاوت است چون بارندگی کل یک منطقه برای تولید به مصرف مفیدی نمی رسد و بطور اجتناب ناپذیری مقداری از آن به هدر می رود. لذا، فقط آن بخشی از باران که برای تامین نیاز آبی گیاه چه برای تشکیل سلولها و بافت های گیاهی، و چه برای جبران رطوبت از دست رفته در اثر تبخیر و تعرق و یا جهت تولید محصول در دوران آیش در خاک ذخیره می شود را در مجموع می توان به نام باران موثر خواند. باران موثر بستگی به عواملی از قبیل بافت خاک، نفوذ پذیری خاک، عمق خاک، ظرفیت نگهداری آب در خاک، عوامل جوی، وضع بارندگی، نوع گیاه و مدیریت مزرعه دارد. مثلاً در اراضی دیم نسبت به اراضی آبی که خاک مرطوب دارند مقدار باران موثر بیشتر است و همچنین در اراضی مسطح و هموار نفوذ آب بهتر از اراضی نامسطح و شیب دار صورت می گیرد و سرانجام میزان حرارت، تشعشع خورشیدی، سرعت باد، رطوبت نسبی هوا، شدت و پراکندگی باران از جمله عواملی هستند که در بارندگی موثر تاثیر دارند و مقدار بارندگی موثر : طور مستقیم به میزان آب مصرفی گیاه کشت شده بستگی دارد. عمق توسعه ریشه ها، مرحله رشد گیاه ، تراکم و پوشش سبز گیاهی ، شدت تبخیر و تعریق در طی دوران رشد و نمو و غیره در میزان آبی مصرفی گیاه موثر می باشد.
با توجه به مطالب ذکر شده، نزولات جوی و میزان بارندگی موثر برای اکثر نقاط ایران (بجز استانهای شمال کشور) جوابگوی نیاز آبی گیاهان نبوده و ضرورت آبیاری و تولید محصول توسط آن وجود دارد و چنانچه آبیاری با توجه به نیاز گیاه کشت شده، اقلیم منطقه، میزان نزولات جوی و پراکنش آن، بافت خاک و امکانات اقتصادی انجام گیرد رشد و نمو گیاهان بهتر و بازدهی بیشتر شده و به دنبال آن خسارتهای ناشی از آبیاری غلط و هزینه های زاید آبیاری کاهش خواهد یافت. تعیین مقدار آب و مراحل آبیاری برای گیاهان نواحی مختلف متفاوت است و مشخص کردن آب مورد نیاز گیاهان زراعی نیاز به بررسی و آزمایشهای دقیق در سالهای مختلف و در خاکهای گوناگون دارد و قبل از هر اقدام باید روشی برای آبیاری برگزید تا ضمن جلوگیری از هدر رفتن آب بیشترین محصول تولید شود. آب مورد نیاز گیاهان ممکن است تماماً بوسیله نزولات جوی تامین گرد که در این صورت نیازی به آبیاری نیست نظیر زراعت دیم در مناطق پرباران و خشک. اگر رطوبت خاک و نزولات جوی برای بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی گیاه و شرایط محیط کافی نباشد بایستی نسبت به آبیاری اقدام نمود.
نیاز آبی گیاهان و مراحل آبیاری به عواملی از قبیل دما، خشکی محیط، بافت خاک و نوع گیاه زراعی بستگی دارد. آب و هوا به ویژه درجه حرارت، ، رطوبت نسبی و باد بطور عمده بر تعرق گیاهی موثرند آب مورد نیاز در دمای بالا، وجود باد و هوای خشک زیاد و در هوای خنک و بدون وزش باد و شرایط مرطوب پائین تر است.
آب مورد نیاز هر گیاه در مناطق مختلف متفاوت است. همچنین آب مورد نیاز در روزهای بلند و هنگام شیوع بیماری ها افزایش می یابد.


تعداد بازدید ها: 19970