بحث:لنین


عبارت "یک تثلیث غیر قابل اعتراض نوین رستگاری" به چه معناست؟!!!!!
آیا به معنای تایید است؟


تعداد بازدید ها: 6073