بجوئید پید ا خواهید کرد


بجوئید ، پیدا خواهید کرد،

خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند ، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است .

خوشا به حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت .

خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد .

خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند ، زیرا ایشان سیر خواهند شد .

خوشا به حال رحم کنندگان ، زیرا ایشان رحمت خواهند دید .

خوشا به حال پاکدلان ، زیرا ایشان خدا را خواهند دید .

خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینند زیرا ملکوت آسمانی از آن ایشان است .

خوشا به حال کسانی که اکنون اشک می ریزند زیرا در آینده خندان خواهند شد .

بخواهید به شما داده خواهد شد .

بجوئید پیدا خواهید کرد .

بکوبید در به رویتان باز خواهد شد .

چون هر که ، هر چه بخواهد به دست خواهد آورد .مواعظی از حضرت عیسی مسیح


تعداد بازدید ها: 6682