با سر برو تو کالیدوسکوپ


تصاویر متعدد از خودت بساز

img/daneshnameh_up/d/d9/saba07.jpg

کالیدوسکوپ صدها تصویر از آنچه که درونش قرار دهیم می سازد .ساده ترین شکل کالیدوسکوپ ها مثلث است ولی به شکل های دیگر نیز ساخته می شوند .

وسایل مورد نیاز :

6 آینه ی تخت( 30 ×30سانتی متر )
چسب نواری
3 ورق مقوای محکم (30×60سانتی متر )

شرح آزمایش:

6 آینه را در ردیفی کنار هم قرار می دهیم . با استفاده از چسب نواری آینه ها را به هم وصل می کنیم ( مطابق شکل ) . فضای بین آینه ها را طوری تنظیم می کنیم که آینه ها بتوانند مانند لولا عمل کنند . تمام لبه های تیز را با چسب نواری می پوشانیم .
مقواها را طوری روی میز قرار می دهیم که اضلاع بزرگتر افقی و اضلاع کوچکتر عمود به سطح میز قرار گیرند.از عرض مقوا 5/7 سانتی متر تا می زنیم و آینه ها را داخل این لبه قرار می دهیم .آینه ها را به شکل مثلث متوازی الاضلاع در می آوریم.به طوری که آینه ها درون مثلث قرار گیرند.

توجه :

با بیرون آوردن آینه ها و ساختن اشکال هندسی دیگر کالیدوسکوپ های مختلفی می توان ساخت.

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

در کالیدوسکوپ انعکاس های متوالی را می بینید.

تعداد بازدید ها: 11315