بایست و برو


روی زمین صافی یک گاری یا ماشین اسباب بازی را با قطعات چوبی یا اجسام دیگر پر کنید . حال آن را به آرامی به خرکت در آورید ، برای مدتی بکشید و سپس به آرامی آن را متوقف کنید . این بار گاری را سریعاً حرکت دهید ، برای مدتی آن را بکشید و بعد به سرعت متوقفش کنید .
img/daneshnameh_up/f/f8/mzp23.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

راه انداختن گاری از راه بردن آن دشوارتر است . اگر بخواهید گاری را سریعتر به حرکت در آورید ، کار برای شما سختی زیاد تری دارد . همچنین وقتی که گاری با سرعت زیاد در حال حرکت است ، انرژی بیشتری نیاز دارید تا آن را نگهدارید . علاوه بر این ، متوقف کردن سریع نیاز به نیروی زیادی دارد .

توضیح :

برای به حرکت در آوردن یا متوقف کردن یک جسم نیروی بیشتری ( کشیدن یا هول دادن ) نسبت به نیروئی که جسم را در حال حرکت نگه می دارد لازم است .
اجسامی که در حال حرکتند ، تمایل دارند به حرکت خود ادامه دهند و اجسامی که ساکنند ، میل دارند بحال سکون باقی بمانند . این را اینرسی می نامند .
خط راستی روی زمین بکشید و سعی کنید روی آن بدوید و بعد بایستید . متوجه خواهید شد که ممکن است بتوانید پای خود را نگه دارید ، امّا قسمت بالای بدن شما می خواهد به حرکت خود بطرف جلو ادامه دهد .
اکنون می دانید که چرا وقتی اتومبیل بطور ناگهانی توقف می کند ( ترمز می کند ) شما بی اختیار بطرف جلو خم می شوید .تعداد بازدید ها: 12991