باونیت


img/daneshnameh_up/c/c9/Bavenite.jpg
باونیت - آگرگات ورقه ای و لاملار (40 (میلیمتر
باونیت (Bavenite)
Ca 4Al2 Be2 OH2 Si 9O26
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
کامل
شیشه ای - صدفی
صدفی - نامنظم
شفاف - نیمه کدر
نوع سختی
بلور ی - آگرگات رشته ای - شعاعی - قرصی
اشکال ظاهری
محلول در HCl و H2SO4 و کمی در HCl غلیظ
CaO=23.99% Al2O3=10.9% BeO=5.35% SiO2=57.83% H2O=1.93%
سفید - صورتی - سبز - قهوه ای
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
سختی - محلول در اسیدها
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشوری - ماکله
شکل بلورها
کانسار اورانیوم
محل پیدایش
سایر مشخصات
.در ایتالیا اخذ شده است Baveno از نام محل کشف آن
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-5.52.7-


منبع
تعداد بازدید ها: 6611