بافت نرده ای


بافت نرده ای
tissue palissadique


نوعی بافت پارانشیمی کلروفیل دار در برگ.


تعداد بازدید ها: 7694