بافت اسکلرانشیم


بافت اسکلرانشیم
Sclerenchyme


ازعناصر تشکیل دهنده بافتهای نگهدارنده یا مقاوم گیاه بافت اسلکرانشیم (چوبی شده)است.
غشاء سلول در این بافت سخت محکم و چوبی بوده در بیشتر حالات ضخیم است. چوبی شدن غشاء ئر سلولهای بافت اسکلرانشیم نه تنها مانع رشد غشاء سلول میشود بلکه از رشد اندام مربوطه نیز جلوگیری می کند بافت اسکلرونشیم بر خلاف کلانشیم غالباً بافت مرده ای است که منحصراً نقش مکانیکی را در اندام دارد عناصر تشکیل دهنده بافت اسکلرانشیم شامل الف)سلولهای اسکلروز ب) فیبرو اسکلرانشیمی ج) اسکلریت یا اسکلریید


تعداد بازدید ها: 41244