بازیهای المپیک در دوران جدید


در سال 1896 ـ نخستین دورة جدید بازیهای المپیک در آتن برگزار شد، همه چیز در حال آزمایش بود ولی امیدوار کننده.

قرار شد که هر 4 سال یکبار بازیها در شهری از کشوری برگزار گردد. هر کشور صاحب کمیته‌ای ملی شد، به نام «کمیته ملی المپیک». اعلام شد که این کمیته‌های ملی از دخالت در مسائل سیاسی بدور است و هدفی ندارد جز اعتلای نیرومندی و توانائی ملتها.

حالا بیش از 86 سال از نخستین المپیا در دورة جدید میگذرد، فقط دو جنگ جهانی اول و دوم این بازیها را تعطیل کرده است و در بقیه سالها طبق برنامۀ‌ مشخصی براه خود ادامه داده و هر چهار سال یکبار ملتی میزبان جوانان ورزشکار جهان شده است.
بازیهای المپیک در دوران جدید را می توان به دو دوره تقسیم بندی کرد:

بازی های المپیک تا جنگ جهانی دوم

بازی های المپیک پس از جنگ جهانی دوم


تعداد بازدید ها: 17206