باریتوکلسیت


img/daneshnameh_up/6/6d/Barytocalcite.jpg
باریتو کلسیت - تجمع بلورهای
قرصی شکل (تا 2 میلیمتر) که روی
کلسیت رشد نموده اند
باریتو کلسیت (Barytocalcite)
BaCa(CO3)2
سیستم تبلور
کامل
شفاف - نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; انگلیس ، آلمان غربی و شرقی و سوئد
. HCl محلول در
BaO=51.56% CaO=18.85% CO2=29.59%
سفید - زرد - خاکستری - متمایل به سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشوری
شکل بلورها
محل پیدایش
لومینسانس سبز تیره دارد
سایر مشخصات
.از ترکیب شیمیائی اش گرفته شده است
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ43.66ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 7118