اکتینومورف


اکتینومورف
actinomorphe


گل منظم با تقارن شعاعی.


تعداد بازدید ها: 12253