اولیگو کلاز


اولیگوکلاز (Oligoclase)
(Na,Ca)Al 1-2 Si 3-2 O8)
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /010/ و /001
شیشه ای - صدفی
نامنظم
شفاف - نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; نروژ ، ایتالیا و روسیه
.رنگ شعله را سبز رنگ می کند- نامحلول در اسیدها
آمیزش های مختلف آلبیت تا آنورتیت
سیاه - خاکستری سیاه - آبی - مرواریدی - قرمز
رنگ کانی
خط :سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشوری - قرصی شکل - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از واژه اولیگوس اخذ شده است
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
66.52.612.76


منبع
تعداد بازدید ها: 10858