اولین واکنش دولت به درخواست های تحصن کنندگان به سفارت انگلیس
1- پناهندگان به سفارت انگلیس که خواسته های خود را بوسیله (گرات دف) کاردار سفارت انگلیس به اطلاع دولت رساندند.

2- اما عین الدوله و وزرای او بدون اطلاع شاه به درخواستهای ملیون چنین جواب دادند:
الف: چند نفر از آقایان به اختیار خود عازم عتبات ]قم[ شده دیگران در شهر هستند وجود آنها لازم نیست.
ب: دولت کسی را بدون تقصیر نمی گیرد.
ج: امنیت در سراسر کشور برقرار است.
د: عدالتخانه از مدتها پیش باز شده (مقصود دولت و وزارت عدلیه بود) و بعرایض و دعاوی مردم رسیدگی می کند.
ر: هیچ وقت در ایران مرسوم نبوده که از طبقات رعایا کسی در دیوانخانة مبارکه شرکت داشته باشد.
ز: کسی کشته نشده که قصاص خون او لازم باشد.

3- در فاصله بین ارسال درخواست پناهندگان به هیئت وزیران و رسیدن پاسخ فوق الذکر تعداد پناهندگان سفارت به سرعت افزایش یافت و کمیته ای از بازرگانان درجه اول تهران تشکیل گردیده بود تا کلیه وسایل و هزینه پذیرائی از پناهندگان باغ سفارت را تأمین کند.

4- بدین ترتیب نیرومندترین گروه صنفی تهران یعنی صنف تجار نیز قدم به میدان مبارزه گذاشت.

5- در این زمان محمد علی میرزا ولیعهد نیز در تبریز با آزادیخواهان همدست شد.

6- در دستگاه دولت نیز کسانی چون مشیرالدوله و امتال او باطناً طرفدار آزادیخواهان بودند.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 2967