اوضاع سیاسی مذهبی ایران در عهد شیخ صفی الدین اردبیلی







1- شیخ صفی الدین در سال 68 ه . رهبری طریقت صفوی را عهده دار شد .
2- این زمان ارغون فان ایلخان یهودی بر ایران حکومت می کرد .
3- در زمان ارغون ، شیعیان د رمحدودیت کامل به سر می بردند .
4- در زمان غازان خان نه تنها اصلاحات سیاسی و حکومتی در کشور ایجاد شد بلکه از نظر مذهبی ایلخان پیرو مذهب شیعه شد و متعاقب آن شیعیان نیز آزادی عمل پیدا کردند .
5- در زمان غازان خان که پس از ارغون خان به فاصله کوتاه عهده دار حکومت شد شیعی ، جامعه ایران وضعیت بسامان و رشدی پیدا کرد .
6- اگر چه پس از غازان خان جانشین او سلطان محمد خدابنده ، مذهب شیعه را مذهب رسمی اعلام کرد ، اما ابو سعید ایلخان پیرو مذهب سنی بود .
7- اواخر حکومت ایلخان مصادف است به روزهای پایانی زندگی شیخ صفی الدین است .
8- اختلاف میان اسیران و سرکردگان ایلخانی و مخالفتهای میان وزیران ایلخانی که امری رایج در حکومت ایلخانان شده بود و تعرضات دشمنان خارجی ، حکومت ایلخان را در مسیر فروپاشی انداخته بود .



منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز










1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها



1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ



تعداد بازدید ها: 5646