اورانینیت


img/daneshnameh_up/4/47/Uraninite.jpg
اورانینیت - آگرگات
( قلوه ای (عرض تصویر 37میلیمتر
اورانینیت (Uraninite)
UO2
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
ناکامل
چرب - مات - نیمه فلزی
(کدر(اپاک
سختی بالا شکننده،اورانینیت فرسایش یافته 3 تا 5
نوع سختی
بلوری - آگرگات توده ای - خاکی- قلوه ای - دانه ای
اشکال ظاهری
محلول در (HCl) و (H2SO4) و کمی در( HCl) غلیظ
U=86.86% O=13.14% با انکلوزیون Th,Pb,Ac,Ra,Po
سیاه-خاکستری سبز
رنگ کانی
قهوه ای - خاکستری - سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
پگماتیتی - هیدروترمال - رسوبی - دگرگونی مجاورتی
منشا تشکیل
شکل بلورها
کانسار اورانیوم
محل پیدایش
دارای رادیو اکتیویته شدید است-محلول در (HCl) و (H2SO4) و کمی در (HCl )غلیظ
سایر مشخصات
.نام آن ازترکیب شیمیایی اش گرفته شده است
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ53.1610.6


منبع
تعداد بازدید ها: 10671