اهل اعراف


درباره اهل اعراف و اینکه چه کسانی بر آن قرار دارند میان مفسران عظیم الشأن گفتگوست و آنچه بر اساس جمع بندی ادله، شواهد و قرائن به دست می آید این است که دو گروه در اعراف هستند :

بر بلندی آن قطعه که میان اهل بهشت و اهل جهنم است مردانی الهی مستقرند که افراد با نفوذ و صاحب قدرتند: مشرف بر اهل بهشت و اهل دوزخ بوده و همه را با خصوصیات و تفاصیل اعمالشان می شناسند، با اهل بهشت و اهل جهنم گفتگو می کنند بهشتیان را تحنیت گفته و به آنان سلام می دهند و اهل دوزخ را سرزنش می کنند، از گروهی دیگر نیز که واماندگان از سعادت هستند کمک نموده تا سعادتمند شوند از آنان دستگیری نموده و آنان را امر به دخول به بهشت می نمایند.

گروهی دیگر نیز در همین محدوده بین اهل بهشت و اهل جهنم بسر می برند که از آنها تعبیر به مستضعفان شده؛ یعنی کسانی که جهنمی نشده اند و از طرفی هم شرایط کافی برای ورود به بهشت را بدست نیاورده اند و منتظر دستور الهی هستند که با دستگیری و کمک آن مردان الهی به بهشت راه می یابند.

منابع :
تفسیر المیزان، ج 8 ذیل آیات 46 تا 49 سوره اعراف و تفسیر نمونه ج 6 ص 187 تا 191


تعداد بازدید ها: 10215