انکومبانت


انکومبانت
incombant


نوعی دانه که در آن سطح اتصال لپه بر سطح تقارن دانه عمود است.

تعداد بازدید ها: 5482