انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای)
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


انواع پيوند كوالانسي ( و )

الف) پيوند سيگما (اوربيتال مولكولي پيوندي)


اين نوع پيوند كوالانسي از همپوشاني محوري اوربيتالهاي دو اتم، تشكيل مي‌شود. از اين رو، از همپوشاني دو اوربيتال s با يكديگر (مثلاً در مورد پيونددر مولكول)، همپوشاني محوري اوربيتال با اوربيتالهاي (مثلاً در مورد پيوند )، اوربيتال با اوربيتال هيبريدي (مثلاً در مورد پيونددر مولكول استيلن)، همپوشاني دو اوربيتال با يكديگر (مثلاً در مورد پيونددر مولكول) و يا از همپوشاني دو اوربيتال هيبريدي با يكديگر (مثلاً در مورد پيونددر مولكول اتيلن) حاصل مي‌شوند.
در شكل زير شكل ابر الكتروني اوربيتالهاي مولكولي سيگما (پيوند ) كه از همپوشاني محوري دو اوربيتال و دو اوربيتال با يكديگر تشكيل مي‌شود، نشان داده شده است.

img/daneshnameh_up/8/88/mch0146a.jpg


ب) پيوند پي (اوربيتالهاي مولكولي پيوندي )


اين نوع پيوند از همپوشاني جانبي دو اوربيتال ، اوربيتال با يك اوربيتال و يا دو اوربيتال با يكديگر، تشكيل مي‌شود. در شكل زير شكل ابر الكتروني اوربيتال مولكولي پيوندي (پيوند ‌) كه از همپوشاني جانبي دو اوربيتال ، يك اوربيتال با يك اوربيتال و دو اوربيتال با يكديگر تشكيل مي‌شوند، نشان داده شده است.

img/daneshnameh_up/6/64/mch0146b.jpg


ج) پيوند دلتا (اوربيتال مولكولي پيوندي)


اين نوع پيوند (اوربيتال مولكولي پيوندي) از همپوشاني دو اوربيتال از طريق مجاور شدن سطح آنها به يكديگر تشكيل مي‌شود شكل بعدي شكل ابر الكتروني اوربيتال مولكولي پيوندي را نشان مي‌دهد.

img/daneshnameh_up/5/59/mch0146c.jpg


تمرين


طرح اوربيتالهاي پيوندي سيگما را كه از تركيب اوربيتالهاي اتمي مجزاي زير حاصل مي‌شوند، نشان دهيد:

حل
عکس پیدا نشد


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0214.pdf

تعداد بازدید ها: 71356