انواع خطاهای مودم

‏اینترنت و انواع خطاهای مودم

600-620

img/daneshnameh_up/1/1e/ComError010.jpg

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می ‏شود . ‏
‏601 . راه انداز ‏Port‏ بی اعتبار می باشد . ‏
‏602 . ‏Port‏ هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود. ‏
‏603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است . ‏
‏604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است . ‏
‏605 . نمی تواند اطلاعات ‏Port‏ را تعیین کند . ‏
‏606 . ‏Port‏ شناسایی نمی شود . ‏
‏607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد . ‏
‏608 . راه انداز مودم نصب نشده است . ‏
‏609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است . ‏
‏610 . بافر ندارد . ‏
‏611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد . ‏
‏612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید . ‏
‏613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . ‏
‏614 . سرریزی بافر . ‏
‏615 . ‏Port‏ پیدا نشده است . ‏
‏616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد . ‏
‏617 . ‏Port‏ یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد . ‏
‏618 . ‏Port‏ باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند ). ‏
‏619 . ‏Port‏ قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند). ‏
‏620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . ‏621-640

img/daneshnameh_up/0/0f/ComError001.jpg

‏621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید . ‏
‏622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید . ‏
‏623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد . ‏
‏624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت . ‏
‏625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود . ‏
‏626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند . ‏
‏627 . کلید را نمی تواند بیابد . ‏
‏628 . ‏Port‏ قطع شد . ‏
‏629 . ‏Port‏ بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ‏ارتباطی). ‏
‏630 . ‏Port‏ به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود . ‏
‏631 . ‏Port‏ توسط کاربر قطع شد . ‏
‏632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد . ‏
‏633 . ‏Port‏ هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای ‏Remote Access Dial-up‏ پیکر بندی نشده ‏است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .‏
‏634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید . ‏
‏635 . خطا مشخص نشده است . ‏
‏636 . دستگاه اشتباهی به ‏Port‏ بسته شده است . ‏
‏637 . رشته ( ‏string‏ ) نمی تواند تغییر یابد . ‏
‏638 . زمان درخواست به پایان رسیده است . ‏
‏639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست . ‏
‏640 . خطای ‏NetBIOS‏ رخ داده است . ‏

641-660

img/daneshnameh_up/0/0a/ComError002.jpg

‏641 . سرور نمی تواند منابع ‏NetBIOS‏ مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد . ‏
‏642 . یکی از اسامی ‏NetBIOS‏ شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر ‏می خواهند با یک اسم وارد شوند ) . ‏
‏643 .‏Dial-up adaptor‏ در قسمت ‏network‏ ویندوز وجود ندارد . ‏
‏644 . شما ‏popus‏ پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد . ‏
‏645 . ‏Authentication‏ داخلی اشکال پیدا کرده است. ‏
‏646 . حساب در این موقع روز امکان ‏log on‏ وجود ندارد . ‏
‏647 . حساب قطع می باشد . ‏
‏648 . اعتبار ‏password‏ تمام شده است . ‏
‏649 . حساب اجازه ‏Remote Access‏ را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور ‏اجازه ‏dial-up‏ داده نشده است ) . ‏
‏650 . سرور ‏Remote Access‏ ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد . ‏
‏651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از ‏طرف مودم بوده است ) . ‏
‏652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد . ‏
‏653 . ‏Macro‏ (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .‏INF‏ ‏موجود نمی باشد . ‏
‏654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .‏INF‏ دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید . ‏
‏655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .‏INF‏ دستگاه مشاهده نمی شود . ‏
‏656 . دستورالعمل (ماکرو) (‏default off‏) در فایل .‏INF‏ دستگاه شامل یک دستور العمل ‏نامشخص می باشد . ‏
‏657 . فایل .‏INF‏ دستگاه نمی تواند باز شود . ‏
‏658 . اسم دستگاه در فایل .‏INF‏ دستگاه یا در فایل .‏INI‏ رسانه بیش از حد طولانی می باشد . ‏
‏659 . فایل .‏INI‏ رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏
‏660 . فایل .‏INI‏ رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .661-680‏

img/daneshnameh_up/1/1c/ComError003.gif

‏661 . فایل .‏INF‏ دستگاه فرمان را از دست داده است . ‏
‏662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .‏INF‏ صورت نگرفته است. ‏
‏663 . فایل .‏INI‏ رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏
‏664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . ‏
‏665 . ‏Port‏ برای ‏Remote Access‏ (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است. ‏
‏666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . ‏
‏667 . فایل .‏INI‏ رسانه را نمی تواند بخواند . ‏
‏668 . اتصال از بین رفته است . ‏
‏669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .‏INI‏ رسانه بی اعتبار می باشد . ‏
‏670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال ‏BPS‏ را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏675 . نمی تواند بیشترین حد ‏BPS‏ حامل را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏676 . خط اشغال می باشد . ‏
‏677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد . ‏
‏678 . پاسخی وجود ندارد . ‏
‏679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید . ‏
‏680 . خط تلفن وصل نیست . ‏

681-700

img/daneshnameh_up/6/61/ComError004.gif

‏681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود . ‏
‏682 . ‏Writing section name‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏683 . ‏Writing device type‏ با مشکل روبرو شده است . ‏
‏684‏ . writing device nameبا مشکل روبرو می باشد . ‏
‏685 . ‏Writing maxconnectbps‏ مشکل دارد . ‏
‏686 . ‏Writing maxcarrierBPS‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏687 . ‏Writing usage‏ با مشکل مواجه است . ‏
‏688 . ‏Writing default off‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏689 . ‏Reading default off‏ با مشکل مواجه است . ‏
‏690 . فایل ‏INI‏ خالی ست . ‏
‏691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد ‏
‏692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است . ‏
‏693 . ‏Binary macro‏ با مشکل مواجه می باشد . ‏
‏694 . خطای ‏DCB‏ یافت نشد . ‏
‏695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند . ‏
‏696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد . ‏
‏697 . ‏Partial response looping‏ با مشکل روبرو می باشد . ‏
‏698 . پاسخ نام کلیدی در فایل ‏INF‏ . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد . ‏
‏699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است . ‏
‏700 . فرمان متصل به فایل ‏INF‏ . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .701-720

img/daneshnameh_up/b/b5/ComError005.gif

‏701 . دستگاه به یک میزان ‏BPS‏ پشتیبانی نشده توسط گرداننده ‏com‏ تغییر می یابد . ‏
‏702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد . ‏
‏703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است . ‏
‏704 . شماره اشتباه ‏callback‏ . ‏
‏705 . مشکل ‏invalid auth state‏ . ‏
‏706 . ‏Invalid auth state‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏707 . علامت خطایاب . ‏x. 25‎‏ ‏
‏708 . اعتبار حساب تمام شده است . ‏
‏709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد . ‏
‏710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد. ‏
‏711 . ‏Rasman initialization‏ صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید ‏
‏712 . درگاه ‏Biplex‏ در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید . ‏
‏713 . مسیرهای ‏ISDN‏ فعال در خط اصلی قطع می باشد . ‏
‏714 . کانال های ‏ISDN‏ کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند . ‏
‏715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد . ‏
‏716 . پیکر بندی ‏remote access IP‏ غیر قابل استفاده می باشد . ‏
717 . آدرسهای ‏IP‏ در ‏static pool remote access IP‏ وجود ندارد . ‏
‏718 . مهلت بر قراری تماس ‏PPP‏ پایان پذیرفته است . ‏
‏719 . ‏PPP‏ توسط دستگاه راه دور پایان می یابد . ‏
‏720 . پروتکل های کنترلppp‏ پیکر بندی نشده اند . ‏

721-740

img/daneshnameh_up/d/d1/ComError006.gif

‏721 . همتای ‏PPP‏ پاسخ نمی دهد . ‏
‏722 . بسته ‏PPPبی اعتبار می باشد . ‏
‏723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد . ‏
‏724 . پروتکل ‏IPXنمی تواند بر روی درگاه ‏dial –out‏ نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان ‏IPX‏ ‏می باشد . ‏
‏725 . ‏IPX‏ نمی تواند روی ‏port‏ (درگاه) ‏dial – in‎‏ شود زیرا مسیر گردان ‏IPX‏ نصب نشده است ‏‏.
726 . پروتکل ‏IPX‏ نمی تواند برای ‏dial – out‎‏ ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده ‏شود . ‏
‏727 . نمی توان به فایل ‏TCPCFG . DLL‏ دست یافت . ‏
‏728 . نمی تواند آداپتور ‏IP‏ متصل به ‏remote access‏ را پیدا کند . ‏
‏729 . ‏SLIP‏ استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل ‏IP‏ نصب شود . ‏
‏730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد . ‏
‏731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود . ‏
‏732 . توافق بین ‏PPP‏ صورت نگرفته است . ‏
‏733 . پروتکل کنترل ‏PPP‏ برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد . ‏
‏734 . پروتکل کنترل لینک ‏PPP‏ خاتمه یافته است . ‏
‏735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود . ‏
‏736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید . ‏
‏737 . نقطه برگشت ( ‏LOOPBACK DETECTED‏ ) شناسایی شد . ‏
‏738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند . ‏
‏739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ‏ENCRYPTED‏ ویندوز ‏NT‏ استفاده نماید. ‏
‏740 . دستگاه های ‏TAPI‏ که برای ‏remote access‏ پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و ‏آماده نشده اند . ‏741-760

img/daneshnameh_up/4/44/ComError007.gif

‏741 . کامپیوتر محلی از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏
‏742 . سرور راه دور از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏
‏743 . سرور راه دور به ‏encryption‏ نیاز دارد . ‏
‏744 . نمی تواند شماره شبکه ‏IPX‏ را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده ‏است گزارش وقایع را باز بینی نمایید ‏
‏745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . ‏Dial – up networking‎‏ را مجددا نصب نمایید‏
‏751 . شماره ‏callback‏ شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته ‏می شوند : ‏Space, T, P, W, (,), - , @. 0‎تا9 . ‏
‏752 . در زمان پر دازش ‏script‏ یک خطای نحوی صورت می گیرد . ‏
‏753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است . ‏
‏754 . سیستم قادر به یافتن ‏bundle‏ چند انصالی نمی باشد . ‏
‏755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی ‏را دارد . ‏
‏756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد . ‏
‏757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در ‏اختیار شما قرار می گیرد . ‏
‏758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد . ‏
‏760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد . ‏

761-780

img/daneshnameh_up/f/f1/ComError008.gif

‏761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد. ‏
‏763 . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال ‏LAN‏ و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با ‏این ‏LANها مشترک شده است وجود دارد . ‏
‏764 . دستگاه کارت خوان ‏smartcard‏ نصب نیست . ‏
‏765 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ با آدرس ‏IP‏ در حال حاضر پیکر ‏بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک ‏IP‏ مورد نیاز می باشد . ‏
‏766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد ‏
‏767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال ‏LAN‏ بر روی شبکه شخصی انتخاب می ‏گردد که بیش از یک آدرس ‏IP‏ را پیکر بندی کرده است . اتصال ‏LANرا با یک آدرسIP‏ مجزا ، ‏مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد . ‏
‏768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد ‏
‏769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد . ‏
‏770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد . ‏
‏771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد . ‏
‏772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد . ‏
‏773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است . ‏
‏774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد . ‏
‏775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد . ‏
‏776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید . ‏
‏777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور ‏دچار مشکل می باشند . ‏
‏778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد . ‏
‏779 . برای بر قراری ‏dial – out‎‏ این اتصال باید از ‏smartcard‏ استفاده نمایید . ‏
‏780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد . ‏781-800

img/daneshnameh_up/7/77/ComError009.gif

‏781 . تلاش برای رمز گذاری (‏encryption‏) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی ‏گردد . ‏
‏782 . ترجمه آدرس شبکه (‏NAT‏) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد ‏و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود . ‏
‏783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ که به عنوان شبکه شخصی انتخاب ‏می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال ‏اینترنت از اتصال آداپتور ‏LAN‏ مطمئن شوید . ‏
‏784 . در حالی که این اتصال را در زمان ‏log on‏ استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید ‏زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی ‏smartcard‏ می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ استفاده نمایید باید برای استفاده از ‏‏(‏username‏) روی کارت ‏smart‏ آنرا پیکربندی کنید . ‏
‏785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان ‏log on‏ شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا ‏برای استفاده از یک ‏smartcard‏ پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ به ‏کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که ‏smartcard‏ استفاده نماید . ‏
‏786 . مبادرت به اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق ‏‏(‏authentication‏) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد . ‏
‏787 . اتصال ‏L2TP‏ غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را ‏authentication‏ نماید . ‏
‏788 . تلاش برای ایجاد اتصال ‏L2TP‏ بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای ‏سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید . ‏
‏789 . تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول ‏سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است . ‏
‏790 . تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور ‏میسر نمی باشد . ‏
‏791 . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (‏security policy‏) برای اتصال یافت ‏نمی شود . ‏
‏792 . اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است . ‏
‏793 . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به ‏توافق می رسند . ‏
‏794 . ویژگی ‏RADIUS‏ ا ین کاربر ‏PPP‏ نمی باشد . ‏
‏795 . ویژگی ‏RADIUS‏ نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد . ‏
‏796 . ویژگی ‏RADIUS‏ نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه ‏callback‏ قالب ‏بندی می شود . ‏
‏797 . مودم پیدا نشد . ‏
‏798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود . ‏
‏799 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو ‏IP‏ شبیه به هم در شبکه وجود دارد . ‏IC‏ ها ‏به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن ‏شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است . ‏
‏800 . قادر به ایجاد اتصال ‏VPN‏ نمی باشد . سرویس دهنده ‏VPN‏ در دسترس نمی باشد و یا ممکن ‏است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند . ‏


همچنین ببینید


پیوندهای خارجیتعداد بازدید ها: 33745