انقلاب ارتباطات


نگرش کلی

بی‌تردید انفجار اطلاعات و جامعه اطلاعاتی چالش امروز و فردای بشریت است. در عصر کنونی انفجار اطلاعات و یا انقلاب ارتباطات پیام و فرهنگ و تمدن جامعه جدید شده است که نظام‌های ارزشی ، ساختارها ، الگوهای رفتاری و جهان بینی و فلسفه تاریخ خاص خود را به همراه دارد. پنداری که جهان نوین در حال آفرینش است. جهانی که دیگر نه مسطح است و نه کروی بلکه کاملا شبکه‌ای است در این زمانه فن‌آوری تبدیل به شیوه هستی انسانها و یا به تعبیر ارنست یونگر ما بعد الطبیعه حقیقتی شده و بر بشر تسلط یافته است.

امروز گفتگوی تمدن‌ها مطرح است و لذا نمی‌توان از میان عصر ارتباطات و عصر گفتگوی تمدن‌ها ، پیوند میان جامعه شبکه‌ای و جامعه گرایی و نیز رابطه‌ای میان انقلاب اطلاعات و پیدایش تمدن اطلاعاتی به سادگی گذشت البته کاهش فاصله‌ها در تمامی سطوح مهمترین نیروی شکل دهنده به این پرسش تاریخی است از جهان. که نهایتا به نفع بشریت خواهد بود. انتشار جهانی دانش و اطلاعات که روزی در دسترس عده‌ایی محدود و معدود بود در اختیار بسیاری از مردم بطور سریع و ارزان قرار می‌گیرد.

نتیجه اینکه افکار و آرای تازه سریع منتشر می‌شود و از مرزها عبور می‌کند. این انقلاب فن‌آورانه با خود الگوی جدیدی را بوجود می‌آورد که بر همه عرصه‌های نظری سایه می‌اندازد و سرانجام به تحول و تکمیل جامعه شبکه‌ای می‌انجامد از خصوصیات این تحول فعال شدن جنبش‌ها و هویت‌های به حاشیه رانده شده و اهمیت یافتن کالاهای فرهنگی به جای کالاهای مادی ، دفاع از منزلت انسانی و کنش فرهنگی در مقابل منطق بر دموکراسی و بازار تا حدودی به جای مبارزه طبقاتی نشست و بدین گونه انقلابی به مراتب مؤثرتر از انقلاب صنعتی قرن 18 شکل گرفت و در جامعه و اقتصاد و فرهنگ ایجاد گسستگی نمود.

ویژگی‌های انقلاب ارتباطات

انقلاب ارتباطات تغییر دهنده همه فاصله‌هایی است که در عرصه‌های مختلف جهانی تا کنون وجود داشته و روشن است که در این میانه نه می‌توان صرفا به تماشا نشست و نه محل اندیشانه به بر هم زدن قاعده زیستن در آن امید بست. ارتباطات الکترونی ذهنیت آشنای مدرن را از میدان بدر می‌کند و ذهنیت دیگری را که بارور – منتشر نشده و متمرکز و به مثابه هویتی پایدار دائما استیضاح قرار می‌گیرد، جایگزین آن می‌نماید.

از دیگر سو جنبه‌های فرهنگی آن ناپایداری و مطرح کننده خطرها و ستیزه‌هایی است که اگر به بخشی از یک اساسی تبدیل شود امکان دارد به ستیزی اساسی با بنیادها و ساختارهای اجتماعی مدرن منجر شود. فرهنگ الکترونی ترویج دهنده نگرش به فرد به عنوان هویتی ناپایدار به مثابه فرآیندی موسوم از شکل گیری چندگانه هویت است و به طرح مساله جامعه‌ای و رای جامعه مدرن می‌پردازد. فرهنگ الکترونی ترویج دهنده نظریاتی چون ساختارگرایی است که خواننده و نویسنده را به ترتیب به عنوان مرکز پایدار نقد و اقتدار در نظر می‌گیرد.


-=اما جان کلام اینکه مشخصه جدیدترین انقلاب فنی ارتباطات تولید حافظه‌های مصنوعی است. دیجیتال (رقمی 0-1 ) جوهره جدیدترین انقلاب فنی ارتباطات در دو اصطلاح خلاصه می‌شود.=-
ترکیب و تعامل مهمترین تغییر ساختاری ترکیب دور ارتباطات رایانه‌ای و ارتباطات جمعی در یک رسانه است که دارای فرآیندی همگرا و متقارن است و لذا رسانه‌های جدید را چند رسانه‌ای می‌نامند.

ویژگی‌های جامعه شبکه‌ای

ارتباط رودررو جای خود را به ارتباطات واسطه‌ای داده و یا به وسیله آن تکمیل شده است.
اشکال ارتباط بینی ارتباط جمعی و نیان فردی به شکل گیری اجتماعات مجازی منجر می‌شود.
اقتصاد اطلاعاتی جهان، تحول در نحوه انجام کار و ساختار اشتغال.
ظهور قطبهای متقابل-فرهنگ واقعیت مجازی.

زمان بی‌زمانی- فضای جریانها

در حال حاضر اینترنت و Web-Word Wide مهمترین عامل ایجاد تغییرات جهان است که بعد جدیدی را به موضوعاتی از جمله تجارت ، آموزش و اخیرا نیز دولت الکترونیکی می‌بخشد. طبق تعریف ارائه شده دولت الکترونیکی عبارت است از ارائه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان با استفاده از اینترنت امروز شبکه اطلاع رسانی با فراهم آوردن امکان تماس بی‌واسطه‌تر با شهروندان و نهادها و شخصیتهای دخیل در تصمیم گیرهای ملی است.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 17303