انستاتیت


img/daneshnameh_up/e/e5/Enstatite.jpg
انستاتیت - بلور ستونی که به
( طور ناقص رشد کرده است.(39 میلیمتر
انستاتیت (Enstatite)
Mg2(Si2O6)
ارترومبیک
سیستم تبلور
سیلیکات
رده بندی
ناقص
رخ
شیشه ای - صدفی
نامنظم
شکستگی
غیرشفاف - نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - بلورهای ناقص - آگرگات دانه ای - توده ای - اسفرولیتی
اشکال ظاهری
ژیزمان
. HCl نامحلول در
MgO=40.16% SiO2=59.84%
خاکستری - قرمز - قهوه ای
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - رخ
تفاوت با کانی های مشابه
فلوگوپیت - هیپراستی
تشابه کانی شناسی
پاراژنز
ماگمایی ( اولترابازیک) - متئوریت ها
منشا تشکیل
منشوری - قرصی شکل
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.اخذ شده است enstates از واژه یونانی انستاتیت
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ5.53.13.3


منبع

تعداد بازدید ها: 12699