انسان و حیوان

انسان خود نوعی حیوان است.


اما یک سلسله تفاوتها او را از جانداران دیگر متمایز ساخته و به او مزیت و تعالی بخشیده است.

تفاوت عمده واساسی انسان با دیگر جانداران که ملاک انسانیت او است و منشاء چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی گردیده است در دو ناحیه است: بینش ها و گرایش‌ها

بینش ها و گرایش‌ها


جانداران عموماً از این مزیت بهره‌مندند که خود را و جهان خارج را درک می‌کنند و برای رسیدن به خواسته‌ها و مطلوب‌های خود تلاش می ‌نمایند. انسان هم مانند جانداران یک سلسله خواسته‌ها و مطلوبها دارد و برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند.

بینش ها


تفاوت انسان با سایر جانداران در شعاع و وسعت و گستردگی آگاهی ها و شناخت‌ها، و از نظر تعالی سطح خواسته‌ها و مطلوبهاست.

اولاً آگاهی حیوان سطحی و ظاهری است و به درون و روابط درونی اشیاء نفوذ نمی‌کند.


ثانیاً فردی و جزیی است، از کلیت و عمومیت برخوردار نیست.


ثالثاً منطقه‌ای است، محدود به محیط زیست حیوان است


رابعاً حالی است، یعنی بسته به زمان حال است، از گذشته و آینده بریده است حیوان نه از تاریخ خود یا جهان آگاه است و نه درباره‌ی آینده می‌اندیشد و نه تلاشش به آینده تعلق دارد.


حیوان از نظر آگاهی، هرگز از چارچوب ظواهر، فردیت و جزئیت، محیط زیست، زمان حال خارج نمی‌گردد.

img/daneshnameh_up/5/56/91.jpg

گرایش ها


سطح خواسته‌ها و مطلوب‌های حیوان، مانند شعاع شناخت و آگاهیش از جهان در محدوده ای خاص است:

اولاً مادی است


ثانیاً شخصی و فردی است، مربوط به خودش و حداکثر به جفت و فرزندش.


ثالثاً منطقه‌ای است، مربوط به محیط زیست خودش.


آگاهی انسان و شناخت او از ظواهر اشیاء و پدیده‌ها عبور می کند و تا درون ذات و ماهیت آنها و روابط و وابستگی آنها و ضرورت‌های حاکم بر آنها نفوذ می‌نماید. آگاهی انسان نه در محدوده‌ی منطقه و مکان، زندانی می‌ماند و نه زنجیره‌ی زمان آن را در قید و بند نگه می‌دارد. هم مکان را در می‌نوردد و هم زمان را .

آدمی از شناخت فردیت و جزئیت پا فراتر می نهد قوانین کلی و حقایق عمومی و فراگیرنده‌ی جهان را کشف می کند و به این وسیله تسلط خویش را بر طبیعت مستقر می سازد.

انسان از نظر خواسته‌ها و مطلوبها نیز می‌تواند سطح والایی داشته باشد. انسان موجودی است ارزشجو، آرمانخواه، و کمال مطلوبخواه، آرمان‌هایی را جستجو می‌کند که مادی و از نوع سود نیست، آرمانهایی که تنها به خودش و حداکثر همسر و فرزندانش اختصاص ندارد، عام و شامل همه‌ی بشریت است.

ببینید:


ملاک امتیاز انسان بر حیوانتعداد بازدید ها: 32904