انحراف از ارزشهای اسلامی و اخلاقی


امام خمینی بر این اعتقادند که یکی از عوامل شکست انقلاب اسلامی، تقلیل اهداف نهضت به اهداف مادی جایگزین شدن ضد ارزشها به جای ارزشها و اعتقادات، تحریف آرمانها و ارزشها و گرایش به راحت طلبی و تجمل گرایی است.
امام خمینی ضمن هشدار در این رابطه می فرمایند:
«مگر این انقلاب برای این بوده است که یک خانه ای به مردم بدهد، یک کسب و کاری برای مردم ایجاد بکند این انقلاب برای خدا بوده و برای اسلام.» به همین جهت امام غفلت از مقصد را مایه توقف نهضت می دانند.
از سوی دیگر امام انحراف فرهنگی و اخلاقی را نیز از عوامل شکست انقلاب قلمداد نموده و معتقد بودند رواج شهوترانی و فساد اخلاقی در جامعه و به ویژه در دانشگاهها و نفوذ فرهنگ بیگانگان در جامعه، موجب آن می شود که مردم از آرمانهای انقلاب غفلت نمایند.


تعداد بازدید ها: 8298