امیر جمال الدین شاه شیخ ابوالسحاق


امیر جمال الدین شاه شیخ ابواسحاق

«758 721 ق/ 1357 1321 م»

امیر جمال الدین شاه شیخ ابواسحاق ، مشهورترین و واپسین فرمانروای خاندان اینجو بود که در اواخر دوره‏ی ایلخانان بر فارس و اصفهان فرمان راند. رجوع کنید به مقاله ( آل اینجو ).


تعداد بازدید ها: 6018