امراء


امراء در عهد صفوی به دو دسته تقسیم می شدند ،
 - امراء سرحدی ( غیر دولتخانه )

  -امرای سرحدی : در خارج از مرکز و پایتخت به سر می بردند و به چهار گروه تقسیم می شدند که عبارت بودند از :
     - ولات
     - بیگلر بیگیان
     - خوانین
     - سلاطین .
  - هر یک ا زامرای چهار گانه ،بر ترتیب ، قدرت و اعتبار بیشتری از دیگری داشتند .

 - امرای غیر سرحدی (دولتخانه ):
-    این امراء در دربارشاه مقیم بودند و چهار نفر ا زآنان ارکان دولت به حساب می آمدند که عبارت بودند :
     - قورچی باشی
     - قولار آغاسی
     - ایشک آقاسی باشی
     - تفنگچی آقاسی .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8202