امتیاز تلگراف در دوره مظفرالدین شاه
1- در سال 1319 قمری امتیاز احداث یک شبکه ارتباط تلگرافی با سه سیم بین تهران و سرحد بلوچستان به انگلیسیها داد شد.
2- شبکه مزبور تهران را از طریق کاشان و یزد و کرمان به مرز هند مربوط می ساخت.
3- یکی از شرایط امتیاز نامه این بود که دولت انگلیس – دارندة امتیاز – آنچه تیر تلگراف و سیم و غیره لازم باشد به قیمت عادله خریداری کند و بهای آنرا به اضافة کرایه حمل، بدون سود از ایران دریافت کند.
3- خط تلگرافی جدید متعلق به دولت ایران ولی استفاد از آن برای مخابره تلگرافهای خارجی و در انحصار ادارة تلگراف هند و اروپا و درآمد مخابرات متعلق به آن شرکت باشد.
4- دولت انگلیس در باربر نظارت بر خطوط مزبور و تحصیل درآمد آنها هر سال مبلغی در حدود چهار درصدهزینه ساخت و مصالح خطوط مزبور را به دولت ایران خواهد پرداخت.
انگلستان که قبلاً در دورة ناصرالدین شاه امتیاز خطوط تلگرافی عمده جنوب ایران وانحصار کابل زیر دریای بوشهر – جاسک را برای ارتباط پایگاههای دریایی خود در خلیج فارس و دریای عمان کسب کرده بود با گرفتن امتیاز جدید شبکه ارتباطی نواحی موردنظر خود را در جنوب شرقی ایران با بلوچستان انگلیس (پاکستان فعلی) و هندوستان تکمیل نمود و کمی بعد سیم دیگری به سیمهای موجود بین تهران و کاشان به خرج دولت ایران افزود.
5- مدتن امتیاز فوق الدذکر تا پنجم جمادی الثانی 1343 قمری بود و در تاریخ انقضاء مدت امتیاز نامه هرگاه دولت ایران قروض خود را از بابت احداث شبکه تلگرافی مزبور به انگلستان نپرداخته بود، امتیازنامه به قوت خود باقی می ماند.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
امتیازات روس ها در این دوره :
1. امتیاز ساختن راه
2. امتیاز معادن قرابه داغ
3. ایجاد تعرفه جدید گمرکی
4. تمدید امتیاز شیلات

امتیاز فرانسویان در این دوره :
1. کاوشهای علمی در ایران

ج: امتیازات انگلیسیها در این دوره :
1. مسئله نفت و کشف و استخراج آن :
o امتیاز نفت به رویتر در ایران
o جستجوی اولیه نفت در ایران
o جلب توجه انگلیسی ها به نفت ایران
o امتیاز دارسی در نفت ایران
i. ویلیام ناکس دارسی
o آغاز استخراج نفت در ایران

2. واگذاری امتیاز تلگراف

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 9987