امام علی علیه السلام و حد بر نجاشی شاعر


در زمان حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نجاشی شاعر در ماه رمضان شراب خورد. امام، به عنوان حد او را هشتاد تازیانه زد، یک شب حبسش کرد و صبحگاهان دوباره بیست تازیانه بر او زد.
نجاشی شاعر پرسید:« یا امیرالمؤمنین! برای نوشیدن شراب هشتاد تازیانه به من زدی. این بیست تازیانه برای چیست؟»
حضرت فرمود:« این بیست تازیانه اضافه برای این است که در ماه رمضان شراب خوردی.»*

  • توضیح: شکستن حرمت ماه رمضان باعث شد که او بیست تازیانه بیشتر بخورد.

منابع:

  • بحارالانوار، ج 40، ص 250، حدیث 24 ------ ارشاد مفید

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 9480