امام سجاد علیه السلام و سفر کاروان اسرای کربلا


امام سجاد علیه السلام فرمود:« سربازان عمر بن سعد، پس از روز عاشورا، مرا بر شتری لنگ، بدون روپوش و زنان کاروان را پشت سر من بر شترانی معیوب نشاندند. سر حسین علیه السلام را بر نیزه زده بودند. گروهی سرباز اسب سوار در دنبال و بر گرد ما بودند که نیزه در دست داشتند و اگر می دیدند اشک از چشمی روان است با نیزه بر سر او می زدند. و بدین گونه به دمشق وارد شدیم.»

منابع:

  • نفس المهموم، ص 208.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5171