امام رضا علیه السلام و شفای یکی از شیعیان


وقتی حضرت رضا علیه السلام وارد خراسان شد، شیعیان از همه طرف به آن امام رو آوردند. از جمله علی بن اسباط اموالی هدیه‌های زیادی را برداشت و به طرف امام حرکت کرد. در بین راه دزدان به قافله اش حمله کردند، اموال و هدایایش را بردند و آنچنان بر دهانش کوبیدند که دندان هایش ریخت.
علی بن اسباط به قریه ای که در آن نزدیکی بود رفت و شب را استراحت کرد. در خواب حضرت امام رضا علیه السلام را دید که فرمود:«غمگین و محزون مباش! هدایا و اموال تو به ما رسید. برای بهبود دهان و دندان‌هایت نیز گیاه «سعد کوبیده» را در دهانت بریز.»
علی بن اسباط از خواب بیدار شد و دستور امام را عمل کرد. طولی نکشید که خداوند همه‌ی دندان‌هایش را برگرداند.
وقتی علی به خراسان رسید و نزد امام رفت، امام به او فرمود:«دیدی آنچه گفتیم درست بود. اکنون داخل آن خزانه شو و نگاه کن.»
علی بن اسباط وارد خزانه شد و تمام اموال و هدایایش را در آنجا دید.

منابع:
بحار الانوار، ج 49، ص 72، اول صفحه. از مشارق الانوار برسی.

مراجعه شود به:
معجزات حضرت رضا علیه السلام


تعداد بازدید ها: 7326