الورون


الورون
aleurone


حالت خشک مواد پروتید ذخیره ای در شیره واکوئلی که معمولا شامل دو بخش گلوبوئیدی و کریستالوئیدی است.

تعداد بازدید ها: 11590