الف


الف

الف، نخستین حرف از الفبای عربی و الفبای فارسی است و به دو گونه است: ساکن و متحرک. اگر الف، ساکن باشد آن را «الف لَیّنه» و اگر متحرک باشد، «همزه» می‌نامند.
از نظر علم تجوید و علم قرائت «الف» به صورت طبیعی از تَرقیق «عدم اشباع» و تَفْخیم «اشباع فتحه ماقبل» مبرّا است. زیرا «الف» در این صورت از حروف جوفی است و به غیر خود تکیه دارد. اما ترقیق و تفخیم آن به تبعیت از حروف «مُسْتَفلِه» و «مُسْتَعلیه» به این قرار است:
  1. ترقیق الف: هرگاه الف بعد از یکی از حروف «مستفله» واقع شود، در آن ترقیق انجام می‌شود یعنی فتحه ماقبلِ آن اشباع نمی‌شود. مانند: ساءَ، مالِک، اِیّاکَ.

  1. تفخیم الف: هرگاه الف بعد از یکی از حروف «مُستعلیه» یا «مُفخّمه» قرار بگیرد در آن تفخیم صورت می‌گیرد یعنی فتحة‌ ماقبل آن اشباع می‌گردد. مانند: خالص، صالح، ضامِر، طالَ، ظاهِر، تَغابُن، قال.

  • «الف متحرکّه» (همزه) جزو حروف حلقی است که مَخرج آن ابتدای حلق است و از هفت صفت: جَهر، شدّت، انفتاح، استفال، اصمات، سکون و نَبْر برخوردار است.
  • الف در حساب جُمل «شمارش ابجدی» مقابل عدد «یک» قرار می‌‌گیرد.
  • همزه دارای معنی‌های متعددی است که به مشهورترین آنها اشاره می‌شود:
همزة استفهام: آیا، مانند: اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ (انشراح /1) (آیا برای تو سینه‌ات را گشاده نکردیم؟)
همزه برای منادای قریب: ای، مانند: اَزیدُ اَقْبِلْ (ای زید روی ]به سوی ما[ کن.)
همزة‌ تسویه: خواه، یا، در جمله‌ای به کار می‌رود که دو طرف آن مساوی باشد. مانند: سَواءُ عَلَیْهِمْ ءَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (بقره/6) (برای آنان فرق نمی‌کند بترسانی یا نترسانی)
  • همزه از نظر قرائت در متن به دو گونه است: همزة‌ قطع و همزة‌ وصل.
همزة‌ قطع: همزه‌ای است که، چه در اول کلام و چه در وسط آن بیاید، تلفّظ می‌شود. در اول مانند: «اَکْرِمْ یا رَجُلُ» و در وسط مانند: «یا رَجُلُ اَکْرِمْ»
همزة‌ وصل: همزه‌ای است که در اول کلام تلفّظ می‌شود ولی در وسط کلام تلفّظ نمی‌شود. مانند: «اِذْهَبْ یا رَجُل» و «یا رَجُلُ اذْهَبْ» علامت نگارشی همزة وصل «صـ» است.
اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار
از اس اش اص اض اط اظ اع اغ
اف اق اک ال ام ان او اه ایتعداد بازدید ها: 17383