السدس «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/e/ee/sovarsodas.jpg


نام دیگر: سکستان

موقعیت: تمام کره آسمان

قابل رویت از: هر دو نیمکره زمین

اجرام درخشان: ندارد.

گوناگون: این صورت فلکی اولین بار در سال 1687 در آسمان مشاهده و نامگذاری شد. سکستان نام ابزاری است که ستاره شناسان برای تعیین موقعیت ستارگان از آن استفاده می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 7097