اصول ثابت رفتاری


همین طور که سخن پیغمبر معنی دارد و برای یک معنی و برای یک معنی ادا شده است، رفتارهای پیغمبر هم همه معنی و تفسیر دارد و باید در آنها تعمق کرد. مخصوصاً باتعبیری که قرآن می‌گوید که در وجود پیغمبر اسوه و تأسی‌ای است برای شما، و وجود پیغمبر کانونی است که ما از آن کانون باید روش زندگی را استخراج کنیم. همین طور که سخنان پیغمبر ما عمیق است، رفتار پیغمبر ما آنقدر عمیق است که از جزئی‌ترین کار پیغمبر می‌شود قوانین استخراج کرد. یک کار کوچک یک چراغ است، یک شعله است، یک نورافکن است برای اسنان که تا مسافتهای بسیار دور را نشان می دهد. همه‌ی مردم سیر (رفتار) دارند ولی همه‌ی مردم سیره (سبک و اسلوب و متد خاص) ندارند. یعنی این چنین نیست که همه‌ی مردم در رفتار خودشان از یک منطق خاص پیروی کنند و یک سلسله اصول در رفتار خودشان داشته باشند که آن اصول معیار رفتار آنها باشد. و پیغمبر اکرم مردی بود که در عمل سیره داشت، روش و اسلوب داشت، منطق داشت، و ما مسلمانان موظفیم که سیره ی ایشان را بشناسیم، منطق عملی ایشان را کشف کنیم برای اینکه از آن منطق در عمل استفاده کنیم. مارکسیسم که برای فکر و عقیده و ایمان اصالتی در مقابل شرایط اجتماعی و اقتصادی و مخصوصاً موقعیت طبقاتی قائل نیست می‌گوید: اساساً یک انسان نمی‌تواند در شرایط مختلف یک جور فکر کند و یک منطق را به کار برد، انسان در کاخ و در کوخ دو منطق دارد، در کاخ یک جور فکر می‌کند، در کوخ، جور دیگری.

تعداد بازدید ها: 5374