اصل تقدیم هدیه1- اینکا ها توانسته بودند بر اقوام دیگر پیروز شوند و آنان را درون امپراطوری خویش نگه دارند . ریشه های این توانایی در یک اصل کهن بومیان آمریکا بود، معامله متقابل یارد و بدل کردن هدیه ی در سطوح گوناگون . دادن هدیه احترام متقابل را بر می انگیخت و باعث میشد دو طرف از نزاع اجتناب کنند . در سرزمین آنها رد و بدل کردن هدیه مهم تلقی میشد زیرا مردم درمحیط های کاملاً متفاوتی ، از صحراهای ساحلی تا قله کوهها می زیستند. بنابراین آنها می توانستند با چنین معامله ای سود کلانی ببرند .

2-در تاریخ امپراطوری همینکه اینکا قدرت بیش تری به دست می آورد ،اهمیت تبادل هدایا کم میشود. مردم مجبور میشوند از ترس گوش مالی و تنبیه تن به کار دهند . افرادی که سرپیچی میردند پاره ای اوقات ازخانه و کاشانه خود تبعید شده برای کار درمیان بیگانگان اعزام می شدند .


مناطق جغرافیایی :
1.آمریکای شمالی
2.آمریکای مرکزی
3.آمریکای جنوبی
4.جزایر دریای کارائیب
5.ناحیه آند
6.ناحیه آمازون
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان


تعداد بازدید ها: 6546