اصلاح تظلم به شاه چه معنایی در جامعه صفوی داشت ؟


1- در عهد صفوي حق سنتي رعايا در تظلم به شاه وسيله مطمئني براي حفاظت مردم در برابر ظلم ديوانيان بود .
2- روش اصلي كنترل رفتار حكام تابعه ، تظلم خواهي از مقام سلطنت بود كه افرادي كه مورد ظلم آنان واقع شده اند ، مي توانند به آن دست يابند ، زيرا براي هيچ كسي توسل جستن به اين رويه منع نمي شد و لذا هنگامي كه به دربار مي رسيدند مطمئن بودند كه با حالشان رسيدگي خواهد شد .منبع:CDايرانيا

تاريخ اين دوره بر حسب مناطق جغرافيايي ايران بزرگ:
1.ايران فعلي
2. افغانستان
3. عراق
4. آسياي ميانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماري
2.علوم
3.دين
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازي
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش هاي پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاريختعداد بازدید ها: 5169