اسکوترودیت


img/daneshnameh_up/b/b2/Skutterudite.jpg
اسکوترودیت - بلورهای
(هیپیدیومورف عرض تصویر(28 میلیمتر
اسکوترودیت (Skutterudite)
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
رده بندی
بسیار ناقص
رخ
صدفی - نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
ترد و شکننده
نوع سختی
بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای - خشن
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان شرقی و غربی ،چک و اسلواکی ،اطریش ، نروژ، مراکش وغیره
ژیزمان
.HNO3محلول در
.مهم استNi به Co متغیر - نسبت
خاکستری فولادی روشن
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - اشعه ایکس - واکنش های شیمیایی
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
پاراژنز
هیدروترمال
منشا تشکیل
شکل بلورها
کاربرد
محل پیدایش
سایر مشخصات
.اخذ شده است L.Oken از نام طبیعی دان آلمانی
وجه تسمیه
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ66.8ــ


منبع

تعداد بازدید ها: 7730