اسپیرولوبه


اسپیرولوبه
spirolobee


جنینی که در آن لپه ها به طور مارپیچی به نحوی لوله شده اند که هر لپه در برش عرضی دو بار قطع می شود.

تعداد بازدید ها: 5292