اسپوروگن


اسپوروگن
Sporogone


در خزه ها از نمو سلول تخم ، اندام مخصوصی بنام اسپوروگن بوجود می آید که در غالب خزه های اصلی شامل یک میله باریک عاری از کرک و منتهی به یک قسمت برجسته در انتها (کپسول) می باشد.


تعداد بازدید ها: 5663