اسپوروفیت


اسپوروفیت
sporophte


مرحله 2n کروموزمی است که در گیاهان بی گل مانند خزه ها سرخس ها و غیره از تشکیل تخم شروع شده به پیدایش هاگ ختم می گردد. مرحله n کروموزومی آنها گامتوفیت نامیده می شود.


تعداد بازدید ها: 12430