اسلاوی کیت


img/daneshnameh_up/6/6f/Slavikite.jpg
اسلاوی کیت - اگرگات قهوه ای سبز
اسلاوی کیت (Slavikite)
MgFe3 +3 (OH)3(SO4)4.18H2O
سیستم تبلور
نوع سختی
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; چک و اسلواکی ، اطریش و ایتالیا
و قلیاهای الکالن HF محلول در
زرد مایل به سبز
رنگ کانی
خیلی روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
پاراژنز
منشا تشکیل
منشوری
شکل بلورها
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است
سایر مشخصات
.استF.Slavik نام یک کانی شناس اهل چک
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ3.52.1ــ


منبعتعداد بازدید ها: 7898