استانداردهای شدت‎


‎منابع با شدت استاندارد‎

  • ‎یک استاندارد اولیه منبعی است که برای آن قدرت تابشی به طور نظری برحسب تابعی از ‏طول موج معلوم باشد. تنها منبع عملی در این مورد یک محفظه جسم سیاه یا حفره است ( به غیر از ‏سنکروترون الکترون در طول موج های بسیار کوتاه‎).

  • یک جسم سیاه حقیقی به تقریب معادل کوره ای با یک روزنه کوچک مورد مشاهده در آن است ، و حد نهایی ‏استاندارد شدت روشنایی یا متر روشنایی کوره ای است که دمای آن برابر نقطه ذوب طلا باشد‎.‎

  • یک کوره جسم سیاه در ناحیه فروسرخ ، در نزدیکی قله توزیع در دماهای معتدل یک استاندارد مناسب ‏آزمایشگاهی است، اما افت سریع شدت در طرف طول موج های کوتاه ماکزیمم ، استفاده از آن را در نواحی ‏مرئی و فرابنفش به شدت نامناسب می سازد. بنابرین وجود استاندارهای ثانوی که می ‏توانند برحسب استاندارد اولیه درجه بندی شوند، امری اساسی است‎.

استانداردهای لامپها‎

یکی از مفیدترین استانداردهای ثانوی لامپ هایی با رشته تنگستن و نمک تنگستن اند. این لامپ ها اجسام ‏خاکستری نسبتا خوبی بوده و وقتی با پوشش های کوارتزی تجهیز شوند، برای طول موج ‏های محدوده ، 10000 تا 2000 آنگستروم قابل استفاده می شوند. این‎ ‎لامپ ها می توانند به یک دمای ‏حقیقی حدود‎ 3000°K ‎برسند. که معادل دمای روشنایی حدود‎ 2700°K ‎در ناحیه مرئی است‎.‎

‎استاندهای طیف های پر قدرت‎

  • قودی آند یک قوس کربنی‎ I=10A) ‎و‎ (T=3800 °K ‎دمای روشنایی نسبتا بالاتری تولید می شود. ‏اما این یک منبع نامناسب بوده گاهی پوشیده از نوارهای مولکولی است، و به ندرت مورد استفاده قرار گیرد، ‏جز در مواردی که استفاده از آنتن در ناحیه فرابنفش آخرین راه علاج باشد‎.‎

  • ‎برای ناحیه فرابنفش خلا هیچ استاندارد ثانوی ساده ای وجود ندارد. اخیرا سنکروتون الکترون را به عنوان ‏یک استاندارد اولیه برای طول موج های بسیار کوتاه زیر 500 آنگستروم مورد استفاده قرار داده اند. اما ‏شدت آن با افزایش طول موج به سرعت کاهش می یابد‎.‎

‎‎مباحث مرتبط با عنوان‎


تعداد بازدید ها: 6913